Ban lãnh đạo
 • NGUYỄN THỊ GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN ĐỊA
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0352 109 555
 • TRẦN THỊ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN SỬ
  • Điện thoại:
   0912 509 681
 • PHẠM THỊ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN TIẾNG ANH
  • Điện thoại:
   0917 972 440
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0946 032 569
 • LÊ HƯƠNG GIANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV MÔN VĂN
  • Điện thoại:
   0915 302 883